Pravidla

I. Úvodní ustanovení

 1. Server ceskeseptani.cz je veřejný server, který poskytuje fyzickým i právnickým osobám komerční i nekomerční služby.
 2. Provozovatel serveru má právo rozhodnout, které služby budou zdarma, a které budou placeny.
 3. Povinnosti provozovatele a uživatelů jsou uvedeny v těchto pravidlech. Uživatelé využívají služeb poskytovaných na serveru ceskeseptani.cz na vlastní riziko. Berou tímto na vědomí, že mohou být vystaveni různým obsahům. Některé z nich mohou být pro toho kterého uživatele nevhodné, neslušné, urážející a podobně. Uživatel přistupuje k obsahu serveru s tímto vědomím.

Uživatelé, kteří nesouhlasí s těmito pravidly, nesmějí využívat služeb poskytovaných provozovatelem.

II. Registrace uživatele

 1. Uživatel nemá povinnost se při používání serveru registrovat, zaregistrovaný poživatel má však více možnosti a poskytovatel si vyhrazuje právo určit rozsah těchto služeb.
 2. Informace poskytnuté uživatelem při registraci musí být pravdivé. V případě, že se poskytnuté údaje změní, uživatel je povinen je do jednoho měsíce opravit.

III. Zrušení registrace

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci uživateli, který porušuje tato pravidla a/nebo obecně závazné právní předpisy České republiky a také uživateli, který se více než 3 měsíce nepřihlásí na server.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo uchovávat informace zadané uživatelem na server pokud to sám uzná za vhodné. Uchovaná a zveřejněná může zůstat i veškerá komunikace a činnost uživatele na serveru, jakož i jeho příspěvky a články, které byly v době jeho registrovaného přístupu veřejné, pokud o tom provozovatel nerozhodne jinak.

IV. Soukromí uživatele

 1. Uživatel poskytuje provozovateli údaje, soukromé údaje včetně osobních údajů podle ust. zákona 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „osobní údaje” a „zákon o ochraně osobních údajů”), za účelem poskytování služeb uživateli na serverech, zpřístupňování těchto údajů ostatním uživatelům serverů a evidenci na dobu neurčitou a zároveň uživatel souhlasí, aby provozovatel tyto údaje zpracovával a nakládal s nimi v souladu s ust. zákona o ochraně osobních údajů, pokud jde o osobní údaje. Dnem zrušení registrace se má za to, že uživatel souhlas ke zpracování osobních údajů odvolal, přičemž provozovatel se zavazuje s těmito údaji naložit podle ust. zákona o ochraně osobních údajů. Uživatel poskytuje své osobní údaje dobrovolně a je si vědom toho, že jeho osobní údaje mohou být v souvislosti se službami poskytovanými na serverech zpřístupněny třetím osobám (uživatelům).
 2. Soukromými údaji uživatele se pro účely těchto pravidel rozumí všechny údaje, které nejsou veřejně přístupné ostatním uživatelům nebo nejsou jinak sdíleny (například údaje, u kterých bylo uživatelům uvedeno „nezveřejnit“ apod.) a pošta, a to iv případě, že je sdílená. IP adresa počítače a časy přístupů (Logy) uživatele se nepovažují za soukromý údaj uživatele.
 3. Provozovatel se zavazuje neposkytovat soukromé údaje a IP uživatele žádné třetí straně, ledaže tak stanoví obecně závazný právní předpis a/nebo na základě oprávněné žádosti orgánu veřejné správy.

V. Povinnosti uživatele

 1. Uživatel je povinen dodržovat při činnosti na serveru morálku a postupovat způsobem, který je s morálními hodnotami v souladu. Bere také na vědomí, že při využívání služeb na serveru se nesmí chovat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména nesmí žádným způsobem:

– propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině;

– propagovat válku nebo popisovat kruté nebo jinak nelidské jednání způsobem, který je jejich nevhodným zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním;

– otevřeně nebo skrytou formou propagovat alkohol, alkoholismus, kouření, užívání omamných látek, jedů a prekurzorů nebo zlehčovat následky užívání uvedených látek;

– používat vulgarismy, slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, jejichž přímý nebo nepřímý význam je v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou;

– ohrožovat fyzický, psychický nebo morální vývoj nezletilých nebo narušovat jejich duševní zdraví a emocionální stav;

– odesílat příspěvky s erotickým obsahem;

– propagovat dětskou pornografii;

– opakovaně odesílat tytéž příspěvky nebo je na stránku opakovaně kopírovat

– uvádět odkazy na jiné stránky bez komentáře

– otevřeně nebo skrytou formou propagovat politickou stranu nebo její představitele;

– otevřeně nebo skrytou formou poskytovat reklamu, a to jakékoli fyzické nebo právnické osobě, jakýmkoli výrobkům nebo službám;

– propagovat léky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis a veterinární lékařský předpis, které obsahují omamné látky a psychotropní látky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, a které se hradí na základě zdravotního pojištění podle zvláštního předpisu a léků neregistrovaných v České republice, ve kterých je zmínka o účincích léků na léčení tuberkulózy, přenosných pohlavních chorob, závažných infekčních chorob, nádorových chorob, chronické nespavosti, nemocí poruch metabolismu a psychických chorob;

– propagovat a uskutečňovat jakoukoli další formu jednání, které je v rozporu s právním řádem České republiky;

– uvádět nepravdivé, neověřené, zavádějící nebo klamavé zprávy o třetím subjektu, resp. zejména v případě, že takové informace o třetím subjektu mohou způsobit jinému subjektu prospěch;

– odesílat příspěvky psané jen velkými písmeny

– obcházet výše uvedené zákazy.

 1. Uživatel zejména nesmí:

– porušovat pravidla a závazné právní předpisy České republiky v diskusích. Bránit jiným v diskusích na serveru, případně diskusi narušovat. Uživatel nesmí urážet a obtěžovat jiné uživatele.

 1. Uživatel vždy nese zodpovědnost za svou činnost na serveru, zejména za činnost, která je v rozporu s pravidly a závaznými právními předpisy České republiky.
 2. Uživatel se nesmí přihlašovat na server jako někdo jiný, nebo jiným podobným způsobem zneužívat identitu jiného uživatele nebo jiné osoby. Uživatel nesmí žádným způsobem poškozovat provozovatele a jeho dobré jméno.
 3. Uživatel nemá za jeho příspěvky zveřejněné na serverech nárok na žádnou autorskou odměnu (honorář). Uživatel nesmí na serveru propagovat sebe nebo jiné osoby, pokud jsou v takové pozici, že by se mohly chápat jako konkurence provozovatele.

VI. Pravidla pro přidávání fotografií

 1. Uživatel se zavazuje, že bude přidávat na server pouze fotografie a videa, ke kterým má autorská práva resp. souhlas autora.
 2. Uživatel nesmí na servery přidávat fotografie a videa, která jsou v rozporu s dobrými mravy a s obecně závaznými právními předpisy České republiky, včetně erotických a pornografických fotografií a videí.
 3. Pravidla pro přidávání fotografií a videí uvedená v bodech 1. a 2. se vztahují na všechny fotografie a videa, které uživatel přidává na server a to zejména do profilu.

VII. Cena

 1. Provozovatel určí, která služba je placená, v jakém rozsahu a výši, informuje o tom poživatele a požádá ho o vyjádření souhlasu, že takovou službu chce používat.

VIII. Reklama na serveru

 1. Uživatel souhlasí s tím, že na serveru mu bude zobrazována reklama as tím, že mu budou zasílány reklamní maily. Uživatel nebude reklamu vypínat, odstraňovat ani jinak jí bránit v zobrazování.

IX. Práva a povinnosti provozovatele

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout o době odstávek ao ukončení činnosti serveru. Neposkytuje také záruku na bezvadné, nepřetržité fungování serveru a jeho zabezpečení. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu, která bude způsobena uživateli v souvislosti s používáním služeb na serveru.
 2. Provozovatel neodpovídá za obsah článků, příspěvků, příspěvků do diskusí a jiný obsah vyplývající z činnosti uživatelů na serveru.
 3. Provozovatel neodpovídá za porušování autorských (práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví) ani jiných práv porušovaných uživateli az jejich činnosti na serveru.
 4. Provozovatel má povinnosti, které mu vyplývají z těchto pravidel. Žádné jiné další povinnosti vůči uživatelům nebo třetím osobám nemá.
 5. Provozovatel má právo:

a)kdykoli zrušit registraci uživatele, a to i bez uvedení důvodu.

b)kdykoli přerušit poskytování bezplatných i placených služeb na serverech na dobu určitou, neurčitou nebo navždy.

c)kdykoli odstavit servery, a to i bez jakéhokoli předchozího upozornění.

d)změnit bez souhlasu uživatelské prostředí, grafiku, vizuální stránku serveru i obsahovou stránku a zaměření bez informování uživatele o provedení těchto změn předem.

Uživatel je povinen:

 1. nahradit provozovateli škodu, která mu vznikla z jeho činnosti, zejména pokutu a jiné sankce.

X. Změna pravidel

 1. Tato pravidla jsou k dispozici na stránce provozovatele. Každý uživatel serveru dává jeho používáním faktický souhlas s těmito pravidly. Provozovatel není povinen uživatele informovat o změně pravidel. Účinná je vždy poslední verze pravidel. Uživatel to bere na vědomí a souhlasí s tím.

XI. Dodržování právních norem

 1. Uživatel je při využívání služeb na serveru povinen dodržovat právní normy státu, ve kterém se nachází, jakož i právní normy České republiky. V případě porušení právních norem nebo povinností uvedených v těchto pravidlech provozovatel poskytne údaje o uživateli příslušným orgánům podle platných právních předpisů České republiky nebo právních předpisů státu, ze kterého uživatel působí.

XII. Zvláštní ustanovení týkající se placených služeb

 1. Pravidla o používání placených služeb upraví speciální doplňující pravidla za přiměřeného použití těchto pravidel při každé placené službě.